مشتریان ما

مشتریان داروسازی

سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران

داروسازی سبحان رشت

داروسازی سبحان رشت

موسسه تحقیقاتی پاستور

موسسه تحقیقاتی پاستور

karen

داروسازی کارن

داروسازی خوارزمی

داروسازی خوارزمی

داروسازی ایران هورمون

داروسازی ایران هورمون

poyesh

داروسازی درمان پویش طلوع

داروسازی دی

داروسازی دی

شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس

داروسازی فاتک شیمی پارس

داروسازی بایر پل فن آور

داروسازی بایر پل فن آور

شرکت داروسازی دانای تبریز

داروسازی دانای تبریز

شرکت داروسازی جابر ابن حیان

داروسازی جابربن حیان

شرکت داروسازی تماد مشهد

داروسازی تماد مشهد

شرکت داروسازی زهراوی

داروسازی زهراوی

شرکت داروسازی تماد مشهد

داروسازی تماد تهران

شرکت داروسازی ابوریحان

داروسازی ابوریحان

داروسازی کیان هلث

داروسازی کیان هلث

شیراز سرم

شیراز سرم

شرکت داروسازی روز دارو

داروسازی روز دارو

شرکت داروسازی سها

داروسازی سها

شرکت پرند دارو

پرند دارو

سینا دارو

سینا دارو

رامو فارمین

داروسازی راموفارمین

مشتریان دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی بوعلی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی بوعلی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی کازرون

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی کازرون